Ser­wis nie zbiera w spo­sób auto­ma­tyczny żadnych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

Pliki cookies (tzw. “cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:

dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wisu do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie Użyt­kow­nika Ser­wisu i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości;
utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła.
W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje pli­ków cookies: “sesyjne”  (ses­sion cookies) oraz “stałe” (per­si­stent cookies). Cookies “sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). “Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach pli­ków cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

W ramach Ser­wisu sto­so­wane są nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies:

“nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
“wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu;
“funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zapa­mię­ta­nie wybra­nych przez Użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu Użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi Użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp.;
“rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych
(prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione
w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu
w urzą­dze­niu Użyt­kow­nika Ser­wisu. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki internetowej).

Zarzą­dza­nie pli­kami cookie w Google Chrome
Zarzą­dza­nie pli­kami cookie w Mozilla Firefox
Zarzą­dza­nie pli­kami cookie w Inter­net Explo­re­rze 9
Zarzą­dza­nie pli­kami cookie w Safari
Zarzą­dza­nie pli­kami cookie w Operze
Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków cookies może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.